Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на районни съдилища и повиши магистрати на място в по-горен ранг

16 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители  на Районен съд – Велики Преслав, Районен съд – Ивайловград и Районен съд – Първомай.  Решението на колегията ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще се публикува на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия повиши на място в по-горен ранг осем съдии от Административен съд София-град, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Бургас, Районен съд – Добрич, Районен съд – Карнобат и Окръжен съд – Пловдив.

Във връзка с постъпили възражения от Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд и Гергана Иванова Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд – Перник, срещу изготвените им комплексни оценки, Съдийската колегия, на основание чл. 205, ал.2 от ЗСВ, проведе процедура по изслушване, на която двамата магистрати не се явиха.

Съдийската колегия, след проведено обсъждане, с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“, върна предложението за изготвената комплексна оценка на Методи Шушков, на Комисията по атестирането, за излагане на допълнителни съображения.

С 12 гласа „за“ и 1 глас „против“ Съдийската колегия прие за частично основателно възражението на Гергана Кратункова-Димитрова. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, Колегията прие комплексна оценка „много добра“ – 96 точки от атестирането ѝ. Гергана Кратункова-Димитрова, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд