Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до събеседване за длъжността „Главен експерт“ – 2 /две/ щатни бройки в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в АВСС

 

 

ДОПУСНАТИ:

1. СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

2. ЕЛЕНА МАРИНОВА ЦВЕТКОВА

3. БОЙЧО ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

4. МАРИАНА ЦВЕТКОВА ЯКИМОВА

5. НАДЕЖДА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

6. СТОЯНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

7. КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА

8. ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ДОНЧЕВ

9. НЕВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

10. НЕДКО СТАТЕВ СТАТЕВ

Недопуснати КАНДИДАТИ:  няма

Кандидатите ще бъдат оценявани при следните показатели за оценка /точки от 2-6/:

1. Познаване на законодателството и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейностите, свързани със строителството – ЗУТ, ЗКИР, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Познаване на нормативната уредба по провеждане на обществени поръчки в строителството;

3. Правомощия на ВСС по управление на собствеността. Органи, упражняващи тези правомощия. Начин на вземане на решения;

4. Финансиране на дейностите по управление на собствеността, извършвани от ВСС.

5. Нормативна уредба и вътрешни актове, регламентиращи дейността на АВСС и статута на съдебните служители.

* Предимство – работещи или работили в органите на съдебната власт.

     В събеседването кандидатите следва да изложат визията си за изпълнение на длъжността.

Датата и часът за събеседването с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ – 2 /две/ щатни бройки в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в АВСС ще бъде обявена допълнително на интернет-страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд