ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
на 23 януари 2018 г.  от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас 
Кандидат: 
- Росица Желязкова Темелкова – и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – София 
Кандидат: 
- Пламен Димитров Петков – и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – Ямбол за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Ямбол. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по молбата на Татяна Михайлова Тодорова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Велико Търново за поощряване на Маруся Георгиева Кънева – съдия в Окръжен съд – Велико Търново. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по заявлението на Маруся Георгиева Кънева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас за периодично атестиране на Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за периодично атестиране на Галина Чавдарова Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за периодично атестиране на Стою Христов Згуров – съдия в Софийския районен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Илиана Бойкова Рашкова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Елеонора Здравкова Попова – Христова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Сливен за повишаване на Ваня Ангелова Маркова – съдия в Окръжен съд – Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Пловдив за повишаване на Веселин Пламенов Атанасов – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Благоевград за повишаване на Владимир Илиев Ковачев – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд – София-град за увеличаване щатната численост на съда с 15 (петнадесет) щатни бройки за съдебни служители (5 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“, 5 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“, 5 щ. бр. за длъжност „съдебен помощник“). 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност „системен администратор“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Котел за увеличаване щатната численост на съда с 0,5 (половин) щатна бройка за длъжност „системен администратор“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

 ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

18. Проект на решение за определяне на представител на Съдийската колегия на ВСС за участие в среща на експертите, отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

19. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в Годишната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 31 януари и 1 февруари 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“ 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ЛОЗАН ПАНОВ
 


Публикуван на
18 януари 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд