Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС увеличи щатната численост с 10 щатни бройки за съдебни служители в Административен съд – София-град и с 1 щатна бройка в Окръжен съд – Пловдив, и отхвърли искането за увеличение на щатната численост с 0,5 щ. бр. в Районен съд -

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание мотивирана необходимост в Административен съд – София-град от обезпечаване работата на новопостъпилите съдии със съдебни секретари и съдебни деловодители, ниско съотношение на бр. служители/бр. магистрати по щат – 2,81, при средно за административните съдилища в страната – 3,07, натовареност на съда за първо полугодие на 2017 г. - 28,78, при средна за административните съдилища в страната – 20,23,  увеличи щатната численост с 5 (пет) щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 5 (пет) щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“.

Съдийската колегия на ВСС, на основание искане от председателя на Окръжен съд – Пловдив, ниско съотношение на бр. служители/бр. магистрати по щат – 1,64 при средно за окръжните съдилища в страната – 1,98 и поради факта, че съдът с двама системни администратори, при общо 161 щ. бр., (от които 61 щ. бр. съдии и 100 щ. бр. съдебни служители), както и голям обем от компютърна техника, увеличи щатната численост на съда, с 1 (една) щ. бр. за длъжност „системен администратор“.

Съдийската колегия на ВСС, на основание високо съотношение на бр. служители/бр. магистрати по щат в Районен съд – Котел – 5,75 при средно за районните съдилища извън областните центрове – 3,99 и поради факта, че в съда работят двама магистрати и 11,5 съдебни служители, отхвърли искането за увеличаване на щатната численост на съда с 0,5 (половин) щ. бр. за длъжност „системен администратор“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд