Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Пламен Петков за административен ръководител – председател на Софийски окръжен съд

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно с 14 гласа „за“ Пламен Петков за административен ръководител – председател на Софийски окръжен съд.

Пламен Петков има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия от кариерата. От 17.04.2006 г.  е избран за заместник-председател на Софийски окръжен съд, като в периода от 19.01.2011 г. до 23.01.2014 г. е командирован за изпълнение на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд. Към настоящия момент е и.ф. председател на Софийски окръжен съд.

В своята концепция за стратегическото управление на Софийски окръжен съд съдия Пламен Петков изразява като лична мотивация за участието си в конкурсната процедура, продиктувана от дългогодишната си работа в този орган на съдебната власт и натрупания опит в съдебната система и убеденост, че успешно управление в един съдебен орган може да има само при спазване на принципа на приемственост на добрите практики в административното ръководство и наложените вече механизми за управление на съда. В тази връзка, кандидатът представя една система от пет групи последователни надграждащи и доусъвършенстващи цели и мерки, с цел: оптимизиране и подобряване работата на съда, изграждането му като обективен, прозрачен, гарантиращ и защитаващ правата на гражданите правораздавателен орган; усъвършенстване и повишаване нивото на компетентност и мотивация за работа на съдии и съдебни служители; подобряване на административната дейност и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството ѝ на работа, постигане на бързина и оптимизиране нивото на предлаганите услуги и кадровата обезпеченост; повишаване на общественото доверие в съда чрез работа с медиите и вътрешноорганизационни дейности; ефективно използване на информационни технологии за постигане на прозрачност на правораздавателната дейност, за улесняване движението на делата и за подобряване на административното обслужване на гражданите.

На базата на изложените в концепцията цели и приоритети, ясно дефинирани, с избрани адекватни мерки за тяхното постигане, насочени към положителното реформиране на съдебната система, кандидатът споделя своето виждане за разработването на стратегията за развитието на Софийски окръжен съд за периода от пет години, считано от 2018 г., която да бъде съобразена и с последните изисквания на системите за финансово управление и контрол.

Кандидатът отговори на въпросите зададени от членовете на Съдийската колегия на ВСС Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска.

Съдия Пламен Петков не е отговорил на 4-те въпроса, поставени от Българския институт за правни инициативи, във връзка с провеждането на редовни срещи между съдии и адвокати, с цел анализ на проблемите, съдебната практика, изменението в нормативните актове; с единния механизъм за повишаване на личната мотивация на съдии и съдебни служители; с необходимостта от отваряне на институциите и насочена работа за подобряване имиджа на съда; с изнесено съдебно заседание извън сградата на съда, поради ненавременното им публикуване на интернет сайта на Софийски окръжен съд.

В подкрепа на кандидатурата на съдия Пламен Петков изразиха становище членовете на Съдийската колегия на ВСС Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд