Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Росица Темелкова за административен ръководител – председател на Окръжен съд - Бургас

23 януари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, единодушно с 14 гласа „за“ избра Росица Темелкова за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас.

Росица Темелкова има над 28 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 27 години е упражнявала съдийската професия. В периода от 07.12.2009 г. до 03.10.2017 г. е заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас, а към настоящия момент е избрана  за и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас.

Кандидатурата на съдия Росица Темелкова за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас бе представена от Красимир Шекерджиев, член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.

Съдия Темелкова, в концепцията си за стратегическото управление на Окръжен съд – Бургас,  мотивира своето участие в обявената конкурсна процедура с изминатия професионален път и натрупан управленски опит през осемте години като заместник на административния ръководител – председател на ОС – Бургас и изразява увереност, че би се справила като административен ръководител – председател на четвъртия по големина окръжен съд в България, водена от разбирането, че издигането на авторитета на съдийската професия в най-голяма степен зависи от бързото, качествено и справедливо правораздаване, неоставящо съмнение у хората за наличие на корупционни практики, с мотивиран и добре подготвен екип с ясна управленска визия на всички нива в системата.

Кандидатът акцентира върху набелязаните цели за развитието на ОС – Бургас, както и мерките за тяхното постигане и за преодоляване на съществуващите проблеми: повишаване на качеството на правораздавателната дейност чрез постоянен стремеж към повишаване на квалификацията на магистратите, както и провеждане на обучения за съдебни служители и съдебни помощници, чрез преминаване на задължително първоначално обучение за лицата без юридическо образование, с цел постигане на взаимозаменяемост и изпълнение на стратегията на НИП за провеждане на засилена форма на регионални обучения; подобряване бързината на правораздаването посредством попълване на щата на съдебните помощници като все по-необходима фигура за съдиите и съдилищата и ефективно постигане на ниво поне един помощник на трима съдии, назначаване на такива и в най-натоварените районни съдилища, като ще бъде предложено от кандидата въвеждане на система за стимулиране на съдебните служители, показали високо ниво на изпълнение на служебните си задължения, като на този етап са възможни само морални поощрения; съдийско самоуправление чрез включване в годишните доклади на раздел относно независимостта на съда, с анализ на всички случаи за опит за упражняване на влияние върху съда, направени отводи, сигнали от регулярни или извънредни инспекции от ИВСС; електронно правосъдие чрез включване на ОС – Бургас, като един от пилотните, в Единния портал за електронно правосъдие, което ще доведе до бърз и лесен достъп на страните до електронните дела; по отношение проблема с ИТ услугите ще предприеме обогатяване на възможностите за достъп до съдебна информация чрез интернет страницата, до постигане на уеднаквяване на интернет страниците на съдилищата; подобряване на връзките с медиите, където човешкият фактор е основен за издигане на обществения имидж на съда, публикуване на интернет страницата на съда на успешно изнесени научни доклади, презентации, изработени аудио-визуални материали във връзка с работата на съда, успешно организирани и проведени събития с международно участие; с цел популяризиране на медиацията  като ефективен метод и способ за извънсъдебно решаване на спорове, ОС – Бургас ще поддържа специална рубрика „Медиация“ на интернет страницата на съда, а кандидатът заявява, че ОС – Бургас ще предложи и конкретни стъпки за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 и нейните приоритетни задачи, и ще продължи да работи за конструктивен диалог между органите на съдебната власт и медиите, в качеството им на транслатор на информация към обществеността.

Кандидатът отговори на въпросите, зададени от членовете на ВСС и Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Даниела Марчева, Атанаска Дишева и председателя на ВАС Георги Чолаков.

Кандидатът е отговорил на 5-те въпроса, поставени от Българския институт за правни инициативи.

В подкрепа на кандидатурата на съдия Росица Темелкова изразиха становище членовете на Съдийската колегия на ВСС Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд