Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Чавдар Грошев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Чавдар Петров Грошев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив.

Другият участник в изборната процедурата Димитър Здравков Беличев прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив е депозирал заявление за оттегляне на кандидатурата си, на 23.01.2018 г.

Чавдар Петров Грошев има над 18 години юридически стаж. Професионалната му кариера започва през 2005 г. като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив. От 01.06.2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от 29.11.2012 г. до 03.10.2017 г. е заместник районен прокурор. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г. е определен за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Пловдив.

Със заповед на главния прокурор на Република България от 2017 г. е награден с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

 От 2014 г. е доктор по право, като темата на дисертационния му труд е „Индивидуализация на наказанието“. Автор е на монография по тематиката, както и на множество публикации в специализирания печат. Прокурор Грошев е хоноруван преподавател по наказателно право и процес във „Висше училище по сигурност и икономика“ гр. Пловдив.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва като основни приоритети: качество и срочност при изготвяне на прокурорските актове; намаляване броя на спрените досъдебни производства, активизиране на дейността по досъдебни производства за престъпления, посочени в Указанието за специален надзор; засилване взаимодействието със специализираните контролни органи и институциите, повишаване квалификацията на прокурорите; популяризиране на постигнатите резултати в дейността на прокуратурата, чрез медийното им отразяване.

Сред конкретните мерки са намаляване броя на върнатите от съда дела и на оправдателните присъди; приоритетно използване института на бързото производство; засилване контрола върху срочността и увеличаване броя на досъдебните производства приключили в двумесечен срок; намаляване броя на спрените досъдебни производства чрез повишаване ефективността на оперативно-издирвателните мероприятия; намаляване на постановените актове, даващи повод за бъдещи осъждания по ЗОДОВ.

 

Кандидатът посочи необходимостта от възлагане дела на следователи, като отчете, че в периода от м. октомври 2017 г. и към момента, като и.ф. административен ръководител е направил предложения до окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив за 70 досъдебни производства, които да се възложат на следователи.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Колегията Огнян Дамянов, Светлана Бошнакова и Калина Чапкънова за модела на промяна на съдебната карта на районно ниво и практическите проблеми, които могат да възникнат при окрупняване на районните прокуратури; кадровата политика по отношение на администрацията, прилагането на институтите на дисциплинарната отговорност и поощренията на прокурорите, коментиран бе механизмът на проследяване на индивидуалната натовареност на прокурорите и осигуряването на равномерна натовареност.

Кандидатурата на Чавдар Грошев бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, Огнян Дамянов и Георги Кузманов, които се обединиха около позицията, че кандидатът притежава необходимите лични качества и административен опит за заемане на длъжността. Акцентирано бе на направеното изложение от прокурор Грошев пред Прокурорската колегия с демонстрирано отношение, ангажираност и познаване на организацията и дейността на прокуратурата, представената визия за нейното развитие и управление. Като гаранции за успешен управленски мандат беше посочено, че Грошев е диалогичен, консенсусен, отзивчив и се ползва с авторите сред колегите си и съдебните служители.

Личните си впечатления от кандидата сподели Гергана Мутафова, като уточни, че Грошев е бил част от управленския екип в периода, когато тя е била административен ръководител. В изказването си г-жа Мутафова даде висока оценка за правните и теоретични способности на Грошев и посочи, че от 2006 г. той отговаря за надзора по „Наказателно-съдебната дейност“. Тя отчете, че като заместник-административен ръководител Грошев има принос както към добрите резултати в дейността на Районна прокуратура – Пловдив, така и поддържането на сплотен и взаимоподдържащ се колектив.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд