Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи увеличаване щатната численост на Върховна административна прокуратура с две длъжности „прокурор“

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, като предложи на Пленума на ВСС да съкрати две свободни щ. бр. „прокурор“ във ВКП и да разкрие 2 щ. бр. във Върховна административна прокуратура.

Решението бе взето след изслушването на Ася Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура. Пред членовете на Прокурорската колегия тя представи данни за утвърдената щатна численост, броя на прокурорите във ВАП, както и данни за тяхната натовареност и дейност през първото полугодие на 2017 г. спрямо предходни периоди.

Посочено бе, че по-високата натовареност е резултат както от по-големия брой преписки, образувани след самосезиране от прокурорите, така и в резултат на увеличения брой сигнали от граждани. Отчетено бе, че за шестте месеца на 2017 година общият брой на решените преписки е 1287 броя, което е многократно увеличение спрямо периода 2014-2015 г.

Посочено бе, че осем пъти е увеличен броя на прокурорските протести по административни актове, сред които на КЕВЕР във връзка с цената на природния газ, цената на водата за гр. София и събирани такси от Комисията. Отчетено бе, че са депозирани 765 протести в административните съдилища за първото полугодие на 2017 г., като през цялата 2017 г. прокурорите са участвали в 9512 административни дела.

Коментирано бе, че според данните за обема на дейност и натовареност на прокурорите във ВАП в периода 2014-2016 г. и първото шестмесечие на 2017 г. се налага извод за значително увеличение броя на образуваните през 2017 г. преписки в сравнение с предходните години, нарастване на броя на делата с фактическа и правна сложност, увеличение на броя на делата, разглеждани от съда, респективно и на участията в съдебни заседания. Тези факти обосновават необходимостта от увеличаване на щатната численост и определяне на оптимален щат, позволяващ ефективно изпълнение на функционалните задължения на прокурорите от Върховна административна прокуратура.

С решение от днес, Прокурорската колегия трансформира една щ. бр. за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в една щ. бр. за длъжност „административен секретар“ в Окръжна прокуратура – Благоевград и даде съгласие за преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд