Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС преназначи седем магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и предложи разкриване на 9 длъжности „прокурор“ и 5 длъжности „следовател“ в Специализираната прокуратура

24 януари 2018 година

Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ петима следователи от Следствения отдел в Софийска градска прокуратура на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, както и двама прокурори от Окръжна прокуратура – Благоевград на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 01.02.2018 г. Процедурата по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване в Специализираната прокуратура е открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 38/29.11.2017 г.

С цел кадрово укрепване на Специализираната прокуратура, Колегията преразпредели 2 длъжности „прокурор“ и 5 длъжности „следовател“ в Специализираната прокуратура, считано от 07.02.2018 г.

Със същата цел Прокурорската колегия предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ съкращаване на щатната численост: на ВКП с 6 шест свободни длъжности „прокурор“, на Апелативна прокуратура – София с една свободна длъжност „заместник на административния ръководител“ и с по една свободна длъжност „прокурор“ на Апелативна прокуратура – Бургас и Окръжна прокуратура – Монтана, като бъдат разкри девет длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия предложи да се съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на НСлС, Окръжна прокуратура – Търговище, Окръжна прокуратура – Добрич и с две свободни длъжности „следовател“ щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, като разкрия пет длъжности „следовател“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Апелативна специализирана прокуратура, поради ниската натовареност на органа. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд