Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди бюджета на съдебната власт и бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 година

25 януари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. утвърди бюджета на съдебната власт и бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г..

Пленумът утвърди Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г., които още бъдат изпратени до органите на съдебната власт.

Планираните приходи в бюджета на съдебната власт за 2018 г. са в размер на 116 000 000 лв., в т.ч.:

приходи от съдебни такси – 102 000 000 лв.;

приходи и доходи от собственост – 2 058 000 лв.;

глоби, санкции и наказателни лихви – 8 042 000 лв.;

други приходи – 3 900 000 лв.

Планираните разходи са в размер на 591 120 000 лв., от които 575 650 000 лв. за текущи разходи и 14 870 000 лв. за капиталови разходи.

Бюджетните взаимоотношения са в размер на 475 120 000 лв.

Пленумът на ВСС утвърди бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., като същите ще бъдат представени в Министерски съвет, Сметната палата и Министерство на финансите при спазване на определения законов срок.

В чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет за 2018 година са определени бюджетните разходи на органите на съдебната власт – ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, НИП, ИВСС и Съдилищата на Република България, както следва:

ВСС

 32 487,5 хил. лв.

ВКС

 17 562,7 хил. лв.

ВАС

 14 760,5 хил. лв.

ПРБ

221 715,5 хил. лв.

НИП

    2 961,9 хил. лв.

ИВСС

    6 843,4 хил. лв.

Съдилища

294 188,5 хил. лв.

Резерв за неотложни и непредвидени разходи

        600,0 хил. лв.

Според касовия отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. неусвоените целево отпуснати средства през 2017 г. за основни ремонти са в размер на 12 115 158 лв., за придобиване на сгради – 866 000 лв.1 884 818 лв. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Ген. Скобелев“ 0 23, за текущи ремонти 75 890 лв. и др. Въз основа на посочените данни и преценка на реалната необходимост и реалната възможност за усвояване на средства за основни ремонти, освен неусвоените средства през 2017 г., с които още бъдат коригирани бюджетите на ОСВ, след предложения от комисия „Управление на собствеността“, по бюджета за 2018 г. е предложено да бъдат утвърдени 7 000 000 лв. за основни ремонти.

Остатъкът от средствата от наличност по сметки от предходни години е в размер на 17 697 715 лв., в т.ч. 14 млн. лв. преходни обекти, преходни доставки. Съгласно ЗДБРБ за 2018 г. ВСС може да изразходва средства от наличности по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет. В рамките на посочената сума ще бъдат използвани неусвоените средства през 2017 г., които са отпуснати с целеви характер. След корекция по бюджетите на органите на съдебната власт с размера на целево отпуснатите средства през 2017 г., ще е налице остатък в размер на около 3,6 млн. лв., който след решения на Пленума на ВСС ще може да се ползва за покриване на неотложни разходи, в т.ч. за обезщетения по КТ, ЗСВ, ЗОДОВ и др. текущи разходи.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд