Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища

30 януари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 41 свободни длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища, които ще бъдат обнародвани в Държавен вестник и ще се публикуват на интернет сайта на ВСС.

След проверка на актуалното кадрово състояние на окръжните съдилища е установено, че към момента реално свободните длъжности „младши съдия“ са 4, които не са обявени на конкурс през 2017 г. През м. юли 2018 г. предстои освобождаване на 37 длъжности, след изтичането на срока по чл. 240 от ЗСВ на младшите съдии, назначени с решение на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г. на Съдийската колегия на ВСС.

На конкурс са обявени 8 свободни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, по 3 в окръжните съдилища в градовете Варна и Пловдив, по 2 в Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Окръжен съд – София и по една в Благоевград, Враца, Добрич, Кюстендил, Силистра, Сливен и Стара Загора

Планирането е извършено след анализ на данните за обема на работата и средната натовареност по щат на окръжните съдилища за 2016 г. и първото полугодие на 2017 г., отчетените структурни и кадрови промени в районните съдилища от съответния съдебен район за петгодишен период – 2013 г. – 2017 г., прогнозата за свободните съдийски щатове 2019 г. – 2021 г., съобразявайки специфичните нужди на отделните органи на съдебната власт и становищата на административните ръководители, изискани на основание чл. 177 от ЗСВ,

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен по реда на чл. 184 от ЗСВ. Писменият изпит ще се проведе на 14 април 2018 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а устният изпит ще се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.

Решението за обявяване на конкурса ще се обнародва в Държавен вестник и ще се публикува в един централен всекидневник, както и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд