Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност един съдия, атестира петима съдии, а двама придобиха статут на несменяемост

30 януари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (навършване на 65-годишна възраст), Виолина Станчева Трендафилова – Джиджева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.02.2018 г.

Съдийската колегия проведе извънредно атестиране на един съдия от Районен съд – Плевен и двама съдии от СГС, като прие комплексните оценки от атестирането им. Двама съдии от Районен съд – Оряхово и Районен съд – Карлово, придобиха статут на несменяемост, считано от датата на решението, след като Колегията прие комплексни оценки от периодично им атестиране.

Съдийската колегия проведе периодично атестиране на  двама съдии от Софийски градски съд и повиши на място в по-горен ранг 3-ма съдии от Окръжен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд