Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши Програмата за дейността ѝ да бъде изготвена след провеждане на срещи със съдиите по апелативни райони

30 януари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на Боряна Димитрова, реши да сформира екипи, които да посетят и проведат срещи в съдилищата по региони, за да се запознаят на място с проблемите и спецификите в дейността им. Целта е получената информация да послужи при изготвяне на Програма за дейността на Съдийската колегия за първото шестмесечие на 2018 г. или в по-дългосрочен план.

След дискусия, Колегията отложи произнасянето по второто предложение на Боряна Димитрова за преразглеждане на статистическото отчитане и сроковете за разглеждане и решаване на делата; анализиране ефективността на процеса на управление на делата и факторите, влияещи върху тези процеси. Обсъдено беше и изготвянето на предложение до министъра на правосъдието за внасяне на допълнение в чл. 47, ал. 3, изр. последно ГПК, тъй като сегашната редакция на текста е предпоставка за възникване на проблеми и поставя необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

С ДВ, бр. 86 от 2017 г. е внесена промяна в чл. 4 ГПК, според която невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. В чл. ал. 3 на същия член е прието, че съдът служебно проверява и местоработата на ответника като разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност. Тези изменения са повод за възникване на

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд