Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС реши членовете на КАК към колегията, които са действащи прокурори и следователи да изпълняват задълженията си с откъсване от преките трудови задължения в органите на съдебната власт

31 януари 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за работата си (приети с решение на Колегията по протокол № 6/15.06.2016 г., изм. и доп. с протокол № 38/29.11.2017 г.), като на заседанието си днес реши членовете на Комисията по атестиране и конкурси към Прокурорската колегия на ВСС, избрани от действащи към момента на избора прокурори и следователи, да изпълняват задълженията си за срок от 1 година с откъсване от преките трудови задължения в органите на съдебната власт, към които са назначени.

През 2017 г. от Комисията по атестирането и конкурсите са открити 203 процедури за атестиране, а за 2018 г. общо планираните са над 320. Налице е устойчива тенденция за повишаване броя на атестациите, заради необходимостта от провеждане на извънредно атестиране съгласно чл. 197, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗСВ на участници в конкурсните процедури и в процедурите по избор на административни ръководители.

Допълнителен ангажимент и отговорност за изборните членове е участието им като членове на конкурсни комисии в конкурсите за младши прокурори и следователи, както и в конкурсите за повишаване и преместване, каквото е императивното изискване на ЗСВ.

С направените промени се постигна съответствие със статута на действащите съдии – членове на КАК към Съдийската колегия, които изпълняват задълженията си изцяло с откъсване от работа, считано от конституиране на Комисията, съобразно решение на Съдийската колегия от 28.06.2016 г., и чиито правно регламентирани правомощия и отговорности са напълно идентични.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд