Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Събеседването с допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ – 2 /две/ щатни бройки в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в  Администрацията на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 20 февруари 2018 г. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на ВСС, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.    

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд