КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 2018

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ бр.11/02.02.2018 г.
решение на ПК на ВСС по пр. 03/31.01.2018 г.

Младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури - 12 длъжности:

Специализирана прокуратура - 5

Софийска градска прокуратура - 1

Пловдив - 1

Стара загора - 1

Добрич - 1

Силистра - 1

Сливен - 1

Ямбол - 1

 

Списък

(публикуван на 14.03.18 г.)

Поименен състав 23.03.2018 г.

Списък

(публикуван на 23.03.2018 г.)

     
 
         
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд