Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, на основание л. 30, ал. 2, т. 8, във вр. с ч. 169, ал. 5 от ЗСВ

06 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС, във връзка с изтичащ втори мандат на Павлина Тонева Борисова като административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица и заявено от нея желание на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да бъде назначена на заеманата преди избора ѝ на длъжност „съдия“ в същия съд, реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание л. 30, ал. 2, т. 8, във вр. с ч. 169, ал. 5 от ЗСВ, да разкрие 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението и реши да внесе предложението в заседание на Пленума,  насрочено за 08 февруари 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд