Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Писменият изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури ще се проведе на 31 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“

7 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по обявения с нейно решение по протокол № 40/13.12.2017 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжността „Прокурор“ в районните прокуратури.

Изпитът ще се проведе на 31 март 2018 г. от 9.00 ч. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Решението ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще се публикува в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Информация за залата, в която ще се проведе писменият изпит ще бъде публикувана допълнително на интернет сайта на ВСС.

Прокурорската колегия обяви на конкурс за първоначално назначаване на общо 15 свободни длъжности „прокурор“ в СРП и районните прокуратури в градовете – Пловдив, Варна, Провадия, Добрич, Бургас, Несебър, Царево и Ямбол. Общият брой на кандидатите заявили участие в конкурса е 299 души, като предстои произнасяне по допустимостта им.

Във връзка с провеждането на конкурса Прокурорската колегия одобри списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, както и на прокурорите от окръжните прокуратури, предложени от общи събрания на прокурорите, отговарящи на чл. 189, ал. 9 от ЗСВ, за включването им в конкурсната комисия, съгласно чл. 189, ал. 6 от ЗСВ.

Чрез жребий бе определен поименния състав на конкурсната комисия, както следва:

1.. Симона Попова – редовен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

2. Андрей Андреев, редовен член, прокурор в Специализираната прокуратура;

3. Катерина Лещакова - редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново;

4. Ивайло Занев, редовен член, прокурор в Софийска градска прокуратура;

5. проф. д-р Добринка Чанкова, редовен член, хабилитиран преподавател по наказателно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и резервни членове:

1.. Марио Василев, резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

2. Стефка Плугарова, резервен член, прокурор в Окръжна прокуратура -Силистра

3. проф. д.ю.н. Маргарита Чинова, резервен член, хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд