Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС увеличи щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура – Пловдив и трансформира една длъжност в съдебната администрация на Окръжна прокуратура - Русе

7 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на Районна прокуратура – Пловдив с 5 щ.бр. за съдебни служители, чрез закриване на щ.бр. за съдебни служители в ниско-натоварени прокуратури. На основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, Прокурорската колегия съкрати 4 заети щатни бройки по щата на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив  за длъжностите – „съдебен деловодител-класифицирана информация“, „съдебен деловодител“, „съдебен секретар“ и „призовкар“, както и една заета щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ по щата на Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

На същото основание – чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, Прокурорската колегия разкри 3 щ. бр. „съдебен деловодител“ и 1 щ.бр. „прокурорски помощник“ в специализираната администрация и 1 щ.бр. „главен специалист – административна дейност“ в общата администрация на Районна прокуратура – Пловдив.

Увеличаването на щатната численост е поради липса на възможност за оптимизиране на щатовете и възлагане на допълнителни функции на съдебните служители, както и във връзка с високите показатели на натовареност в прокуратурата - над средните за районните прокуратура в страната. Съотношението бр. магистрати към бр. служители е 1:0,96, което е значително по – ниско от средното за страната – 1,28. Броят на специализирана администрация в Районна прокуратура – Пловдив е с 14 щата за съдебни служители по-малко от същите в Районна прокуратура – Варна.

Прокурорската колегия даде 7-дневен срок на административните ръководители на ВОП-Пловдив, ВОП – Сливен и Районна прокуратура – Пловдив, от получаване на настоящото решение, при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебните служители, чиито бройки са съкратени и разкрити нови в Районна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на военните прокуратури при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебните служители, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктното спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрила п ри уволнение по чл. 333 от КТ.

На заседанието си днес, Колегия даде съгласие за трансформиране на 1 щ.бр. за длъжност „куриер“ в 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжна прокуратура – Русе.

Предложението е направено от окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Русе във връзка със затрудненията в дейността на специализираната администрация, поради липса на достатъчно съдебни деловодители, които да извършват деловодната обработка на делата и въвеждането на информация в Унифицираната информационна система.

Съотношение между брой магистрати към брой служители в окръжната прокуратура е по ниско от средната за страната.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд