Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до събеседване за длъжността „Главен експерт-обществени поръчки“ в отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“, дирекция „Правна” в АВСС

 

 ДОПУСНАТИ:

 

1. СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА КАРАМЕШЕВА

 

 Недопуснати КАНДИДАТИ:  няма

 

Датата и часът за събеседването с допуснатия кандидат до конкурса за длъжността „Главен експерт-обществени поръчки“ в отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“, дирекция „Правна” в АВСС, както и показателите за оценка, ще бъдат обявени допълнително на интернет-страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд