Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г.

 8 февруари 2018 година

Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г., която ще бъде публикувана на Интернет сайта на ВСС.

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12. 2017 г. е 99,8 % след извършена корекция с ПМС 293/14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на съдебната власт за покриване на неизпълнението на приходите.

Общо постъпилите приходи във ВСС са 434,102 млн. лв., (от които 73,65 % - субсидия от МФ, ОПДУ, от съдилищата 23,77 % и от НАП 2,14 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 112,705 млн. лв., като бележат ръст от 1,67 % в сравнение със същия период на 2016 г. При план за 2017 г. – 112,900 млн. лв.; получени приходи за 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 112,705 млн. лв.; неизпълнението на приходите за 2017 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,195 млн. лв.

Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 8,908 млн. лв. и представляват 7,90 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г. са в размер на  568,704 млн. лв., което представлява 96,99% от годишните разчети. Планът на разходите за 2017 г. е 586,373 млн. лв.,  като са увеличени с 10,12 % в сравнение със същия период на 2016 г.

Изпълнението на капиталовите разходи за 2017 г. е 34,89%, при утвърден план на средствата за 2017 г. в размер на 21,889 млн.лв.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно:

ВАС – Общият размер на разходите е 14,619 млн. лв., което представлява 99,63 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 17,433 млн. лв., което представлява 95,33 % изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 215,900 млн. лв., което представлява 97,61 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 18,826 млн. лв., или 80,70 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  по бюджета на ВСС.

Изпълнението от НИП е 3,756млн. лв., или 98,40 % изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 6,104 млн. лв.  или 99,47 % изпълнение на плана на общите разходи и на Съдилища – 292,066  млн. лв.  или 97,70 % изпълнение на плана на общите разходи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд