Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръки от одитни доклади във ВКС и Районен съд – Девня и прие резултатите от извършени одитни ангажименти за даване на увереност в Окръжен съд – Варна и Районен съд – Провадия

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изпълнението на препоръките от окончателния одитен доклад, приет с решение на Пленума на ВСС по т. 27.2 от протокол № 28/21.09.2017 г., съгласно предоставена информация от председателя на ВКС. В съответствие с дадените препоръки във ВКС са утвърдени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВКС, Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във ВКС, длъжностните лица, отговарящи за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност; за съставянето на досие при поето задължение и извършен разход на стойност над 10 000 лв.,  както и лица имащи правомощия за проверка на целесъобразност на вида и размера на исканите средства за нормално протичане на дейността.

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките по одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 4.2 от протокол № 42/14.12.2017 г. план за действие, съгласно представена писмена информация от и.ф. председателя на Районен съд гр. Девня. Според нея са изпълнение препоръките за утвърждаване на нови вътрешни правила и инструкции, свързани със системата за финансово управление и контрол в съда.

Пленумът на ВСС прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за даване на увереност и подобряване дейността на Окръжен съд – Варна и Районен съд – Провадия, като одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация от административните ръководители, одобри план за действие, утвърден от председателя на Районен съд – Провадия и реши да отпаднат констатацията и препоръката от окончателния одитен доклад за намаляване на достигнатия максимално допустим процент за трудов стаж и професионален опит с 2 на сто на административния секретар на Районен съд – Провадия.

При проверките е извършена оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по управление на риска в одитните процеси; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация и опазването на активите; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила при управление на човешките ресурси, управление и стопанисване на съдебното имущество и съответствие на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд