Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали – застраховане“ АД за периода 01.10.2017 г.–31.12.2017 г. и одобри извършване на разход, представляващ допълнителна застрахователна премия

8 февруари 2018 година

Пленумът на ВСС прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали – застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор с ВСС за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.

За посочения период в ЗАД  „Дженерали – застраховане“ АД  са постъпили 398 броя преписки. През периода са отказани 16 бр. преписки на различни основания, вкл. заболяване регистрирано преди срока на договора, непокрит риск, под мининум дни за заболяване. От всички заявени преписки 12 бр. са чакащи, за които са изискани допълнителни документи, а 75 бр. преписки са в процес на обработка. Изплатените суми по предявени претенции от застрахованите по договора лица за отчетния период са 206 619 лв.

Пленумът на ВСС одобри извършване на разход в размер на 274 620 лв. представляващ допълнителна застрахователна премия за целия срок на застрахователното покритие (с начало 00:00 часа на 01.01.2018 г. и край 24:00 часа на 31.12.2020 г.) за общо 422 лица, в това число действащи и предстоящи за назначаване съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители, които ще бъдат добавени в обхвата на договора между ВСС и застрахователя, чрез подписване на допълнително споразумение.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд