Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка с управлението и стопанисването на недвижими имоти предоставени за нуждите на съдебната власт

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с  управление на недвижими имоти предоставени за управление на ВСС, като упълномощи представляващия ВСС да изрази становище пред областния управител на Софийска област, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, за отнемане на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ВСС. Имотът е част от административна сграда в гр. Своге, но поради липса на заявен интерес от органите на съдебната власт в града е отпаднала необходимостта от него. Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да сключи с кмета на община Гълъбово договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Гълъбово за нуждите на Районния съд и Районната прокуратура в града.

Пленумът на ВСС упълномощи също така административни ръководители, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост да сключват  договори за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или части от тях и одобри проект на примерен договор. Пленумът на ВСС реши още договорите за съдебни сгради, представляващи културни ценности да се сключват по реда на чл. 179, ал. 22 от Закона за културното наследство при прилагане на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение, а за всички останали по  реда на Закона за задълженията и договорите.

С решение от днес Пленумът възложи на административния ръководител на Районна прокуратура Омуртаг, стопанисването на части от имот – частна държавна собственост, предоставен за нуждите на прокуратурата през м. ноември 2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд