Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, като изрази резерви по § 33

8 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след проведена дискусия одобри с 20 гласа „за“ проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, като изрази резерви по §33, с изключение на точки 3, 5, 6 и 7. Четирима членове на ВСС гласуваха за одобряване на предложения от Министерство на правосъдието проект без възражение.

Мотивите за изразените резерви от Пленума на ВСС са, че Законът за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство урежда определена материя, поради което е недопустимо в преходните и заключителните разпоредби с него да се изменя Наказателнопроцесуалния кодекс.

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство са изцяло в противоречие с чл. 10 от Закона за нормативните актове.

Съгласно цитираната разпоредба обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.

С визирания параграф се прецизират процесуални норми от НПК, отстраняват се налични несъответствия в кодекса, внасят се промени и допълнения, относими към режима на обжалване на актовете по прекратяване на съдебното и наказателно производство, спиране на наказателното производство, както и правомощията на възивната инстанция, които не са свързани с нормативните изменения в Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство.

При обсъждането на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство в заседанието на пленума на ВСС участва заместник-министъра на правосъдието Евгени Михайлов, който аргументира предложените промени в закона.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд