Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ (КДДВИВСС) за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., както и информацията за образуваните и неприключили наказателни производства срещу съдии към 30.11.2017 г. Към отчетния период общият брой на неприключилите производствата са 13, като за 11 от тях  няма образувано дисциплинарно производство във връзка с воденото наказателно производство. С решения на Съдийската колегия срещу един магистрат е образувано дисциплинарно производство, което е спряно до приключване на наказателното производство, а 7 съдии са отстранени временно от длъжност до приключване на наказателното производство.

През 2017 г. са образувани 39 дисциплинарни производства като предложенията за налагане на дисциплинарно наказание по 12 от тях са направени от административния ръководител, по 13 от по-горестоящия административен ръководител и по 14 от Инспектората към ВСС. Дисциплинарните дела са образувани срещу 27 съдии, като някои имат повече от едно дисциплинарно дело. През 2017 г. са приключени 13 дисциплинарни производства по чл. 316 от ЗСВ образувани и през предходни периоди, като едно е прекратено, а решенията по пет дела са влезли в сила. Останалите са оспорени пред ВАС. Съдийската колегия не е наложила дисциплинарни наказания по пет дисциплинарни производства, а три са приключили с наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Дисциплинарно наказание „забележка“ е наложено по две дисциплинарни производства. С наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години“ е приключило едно дисциплинарно производства, както и с наказание понижаване в ранг в същия орган на съдебната власт за срок от една до три години. 

През отчетния период са разгледани 9 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на съдии. От тях с решения на съдийската колегия са отменени 4 наказания „забележка“, наложени със заповед на административния ръководител, като с решение на колегията една заповед не е потвърдена. Общо четири са потвърдените наказания „забележка“ наложени със заповед на административен ръководител.

През 2017 г. в администрацията на ВСС са постъпили и приети за сведение общо 17 заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на съдии

През периода Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към съдийската колегия е разгледала 80 броя Актове по планови, контролни и тематични проверки, извършени от ИВСС в районни, окръжни, военни, административни и апелативни съдилища и 68 броя проверки по сигнал, извършени от ИВСС в районни, окръжни и административни съдилища. По констатираните в актовете пропуски в дейността на проверявания орган Комисията е изискала и разгледала 122 броя информация от административните ръководители за изпълнението на мерките, дадени в акта, както и от ИВСС. Комисията е разгледала четири доклада с данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г. и четири отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за същия период.

През 2017 г. са проведени две съвместни срещи между членовете на КДДВИВСС и инспекторите на ИВСС, на които са обсъдени формите на взаимодействие между двете институции в областта на дисциплинарната практика след промените в ЗСВ, както и във връзка с дейността по Глава трета „а“ от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд