Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама магистрати и преназначи един съдия в Районен съд – Горна Оряховица

13 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие комплексна оценка от проведено периодично атестиране на съдия от Окръжен съд – Пловдив, а съдия от Районен съд – Пловдив придоби статут на несменяемост. Без уважение остана предложението на административния ръководител на Районен съд – Костинброд за повишаване на място в по-горен ранг на един съдия. След проведен дебат Колегията повишаване на място в по-горен ранг съдия от Окръжен съд – Велико Търново.

Съдийската колегия не откри процедура по периодично атестиране на председателя на Административен съд – Варна и съдия от същия съд, тъй като съгласно разпоредбата на параграф 206, ал. 3 ПЗР ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и „много добра“ от периодично атестиране.

Съдийската колегия преназначи Павлина Тонева, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от 08.02.2018 г. Съдия Тонева е подала заявление за връщане на заеманата от нея длъжност, преди избора ѝ за административен ръководител на съда. Вторият ѝ мандат изтече на 06.02.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд