Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести магистрати по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

14 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на прокурор от Районна прокуратура – Свиленград за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ в Районна прокуратура – Бургас и на същото основание премести двама прокурори от Районна прокуратура – София и Районна прокуратура – Елин Пелин. Двамата прокурори са депозирали молби за преместването им без конкурс, по смисъла на чл. 194, ал. 2, считано от 01.03.2018 г., като са декларирали че между тях е постигнато взаимно съгласие за размяна. Административните ръководители на посочените прокуратури са изразили писмено съгласие за размяната на магистратите.

Въпреки изразеното съгласие от административните ръководители на Районна прокуратура – Свиленград и Районна прокуратура – Бургас, Прокурорската колегия остави без уважение молбата за преместване, тъй като поради липса на разписани правила, уреждащи условията и критериите за приложение на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, процедурата следва да се извърши въз основа текста на закона. Разпоредбата предвижда размяната на магистрати на равна по степен длъжност, при взаимното им съгласие, както и това на административните им ръководители. В конкретния случай не е изпълнен фактическия състав на разпоредбата, тъй като нормата посочва възможност за размяна на магистрати, а не размяна на заета длъжност срещу свободен щат.

Прокурорската колегия по предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Дупница трансформира 1 щ.бр. за длъжност „съдебен архивар“ в 1 щ. р. за длъжност „главен специалист – административна дейност

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд