Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри двама съдии и възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила за срока, в който да се освобождават съдиите навършили 65-годишна възраст

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри двама магистрати, на основание, чл. 303, ал. 2 от ЗСВ и възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила за срока, в който да се освобождават съдиите навършили 65-годишна възраст.

С отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ бе поощрена Анна Иванова Палазова – съдия в Апелативен съд – София за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества. Предложението за поощряване на съдия Палазова е направено от административния ръководител на Апелативен съд – София Даниела Дончева във връзка с предстоящото ѝ освобождаване от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 (навършване на 65-годишна възраст), считано от 27.03.2018 г.

Съдия Анна Палазова има над 40 години юридически стаж, от които 26 години като съдия. Тя е една от първите съдии, назначени в Апелативен съд – София през 1998 г. В предложението за поощрение е посочено, че работата на съдия Палазова се отличава с дисциплинираност, прецизност и качество, с поведението си в съдебна зала тя отстоява основните принципи на правораздаването и е пример за висок морал и почтеност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание, чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Павлина Тонева Борисова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, с отличие „Служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Предложението за поощряване на съдия Тонева е направено от Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд – Велико Търново. Сред аргументите в предложението са отличната дейност, качества, мотивираност и професионалните резултати през двата мандата на съдия Тонева като административен ръководител на районен съд – Горна Оряховица.

Съдия Тонева има над 21 години юридически стаж изцяло в органите на съдебната власт. Била е следовател в Окръжна следствена служба Велико Търново в периода от 2000 г. до 2006 г. През същата година е назначена на длъжността „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, която изпълнява и към настоящия момент.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд