Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС препоръча на председателя на Върховния касационен съд да предприеме необходимите мерки за обезпечаване нормалното функциониране на Районен съд – Златоград

20 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на председателя на Върховния касационен съд да предприеме необходимите мерки за обезпечаване нормалното функциониране на Районен съд – Златоград.

По предложение от Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков в дневния ред на заседанието на съдийската колегия бе включена допълнителна точка във връзка с командироването в СРС на единствения съдия в Районен съд – Златоград и кадрова обезпеченост на съда.  

Близо час членовете на колегията дискутираха ситуацията в районния съд, в който няма титуляр на длъжността „съдия“, а на двете щатни длъжности работят командировани съдии от Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян при условията на чл. 227, ал. 1 от ЗСВ.

Посочено бе, че с решение на съдийската колегия от 25.06.2017 г. на длъжността „съдия“ е назначена Веселина Димчева, която със заповед на председателя на ВКС от месец юни 2017 г. е командирована за срок повече от три месеца в Софийски градски съд, поради наличие на овакантени състави в Гражданското отделение на СГС и необходимостта от обезпечаването им с титуляри. Със заповед на председателя на ВКС от 12.02.2018 г. съдия Димчева е командирована в Софийски районен съд за разглеждане на граждански дела, като срокът на командироването е до заемане на свободните длъжности, след провеждане на конкурс.

След командироването на съдия Димчева в Районен съд – Златоград няма титуляр на длъжността „съдия“, а длъжността административен ръководител се изпълнява от определения с решение на съдийската колегия за изпълняващ функциите Динко Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд