Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание на Райна Бачева – прокурор при РП – Благоевград, прие за сведение решения на ВАС и образува дисциплинарно производство срещу Красимир Кацаров – прокурор в РП - Казанлък

21 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ наложи на Райна Петкова Бачева – прокурор при Районна прокуратура – Благоевград дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година – за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ  - действия, които накърняват престижа на съдебната власт чрез нарушаване на Кодекса етично поведение на българските магистрати.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на главния прокурор на Република България. Прокурор Бачева и упълномощеният от нея адвокат бяха изслушани от Прокурорската колегия, на основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия прие за сведение решения на Върховния административен съд по жалби на прокурори срещу решения на колегията по две дисциплинарни дела, както следва:

 - Решение № 8051 от 22.06.2017 г. на Върховния административен съд – шесто отделение по адм.д. № 12844/2016 г. и Решение № 1580 от 06.02.2018 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия по адм. д. № 9201/2017 г. С решението на петчленния състав е оставено в сила първоначално постановеното решение на ВАС, с  което е отхвърлена жалбата на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград срещу решение по т. 4 от протокол № 16/12.10.2016 г. на Прокурорската колегия на ВСС, с което на основание на чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ ѝ е наложено дисциплинарно наказание „понижаване в ранг прокурор в Районна прокуратура“ за срок от една година за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони и действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

- Решение № 1746 от 08.02.2018 г. на ВАС петчленен състав – II колегия по адм. д. № 13772/2017 г., с което оставя в сила Решение № 12387 от 17.10.2017 г. на тричленен състав на ВАС отменящо наложеното от Прокурорската колегия по протокол № 18/26.10.2016 г.дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 ЗСВ, на Светлозар Костов – прокурор в Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Кръстин Димов Кацарав – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък. Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав, както следва: Пламен Найденов – председател на състава и докладчик, Огнян Дамянов и Калина Чапкънова. Дисциплинарното производство е образувано по предложение Инспектората към ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд