Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурси за повишаване в длъжностите „прокурор“ във ВКП, ВАП и за длъжността „следовател“ в НСлС

21 февруари 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ, конкурси по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 3 длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, 5 длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура и 5 длъжности „следовател“ в НСлС. В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС заявление за участие в конкурса и изискуемите документи. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране, съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от ЗСВ вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ.

На заседанието си днес, Прокурорската колегия обяви, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ една свободна длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и две във ВАП. Колегията определи, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ три длъжности във ВКП и пет длъжности във ВАП, които да се заемат след конкурси за повишаване в длъжност „прокурор“ в съответната прокуратура. Във ВКП има една свободна длъжност, а две предстои да се овакантят, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, след като титулярите им бъдат освободени поради навършване на 65-годишна възраст. Във ВАП две от длъжностите обявени на конкурс са свободни, а три предстои да се овакантят, на посоченото основание.

Прокурорската колегия обяви, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ седем свободни длъжности "следовател“ в НСлС и определи, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ пет длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в НСлС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд