Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Списъкът на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности за „прокурор“ в районна прокуратура е публикуван на интернет сайта на ВСС

21 февруари 2018 година

Общо 295 кандидати са допуснати до участие в конкурса за първоначално назначаване на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури. Трима кандидати не са допуснати до участие поради липса на удостоверителни документи за изискуемия 3-годишен юридически стаж за длъжността, за която кандидатстват. Списъкът на допуснатите и недопуснати кандидати, с посочено основание за недопускането е публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури, подраздел  „Конкурс за първоначално назначаване – 2018 – Районна прокуратура“. Един кандидат се е отказал от участие в конкурсната процедура, като отказът му е приет с решение на Комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия по протокол № 6/20.02.2018 г.

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на две етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ, като писменият изпит ще се проведе на 31.03.2018 г. от 09.00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Конкурсът бе обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 40/13.12.2017 г., обн. ДВ бр. 04/09.01.2018 г. Колегията определи, на основание чл. 178, ал. 1 и 2 от ЗСВ, 10 на сто от броя на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, които да се заемат след провеждане на конкурс, както следва:

- Софийска районна прокуратура – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Пловдив – 3 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Варна – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Провадия – 1 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Добрич – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Бургас – 1 свободна длъжност;

- Районна прокуратура – Несебър – 1 свободна длъжност;

- Районна прокуратура – Царево – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Ямбол – 1 свободни длъжности;

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд