Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира, повиши на място в по-горен ранг съдии, а във връзка с постъпили писмени заявления не откри процедури по периодично атестиране за шестима съдии

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията уважи възражението на съдия Лаков, проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ във връзка с параграф 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД, периодично атестиране и прие комплексна оценка „МНОГО ДОБРА“ – 86 точки.

Колегията не откри процедури по периодично атестиране на: Христина Марева и Мартин Сандулов – съдии в Окръжен съд – Сливен, Николай Иванов и Красимира Тагарева – съдии в Окръжен съд - Ямбол, Галя Белева и Радостина Калиманова – съдии в Окръжен съд – Бургас., предвид решение на Пленума на ВСС от 14.09.2017 г. относно приложението на параграф 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпили становища от съдиите, с които са заявили, че не желаят да им бъдат открити процедури по атестиране. Посочените съдии имат по две комплексни оценки „много добра“ от проведено периодично атестиране в периода 2008 г. - 2013 г., При необходимост съдиите могат да бъдат атестирани извънредно атестиране, с оглед на четирите хипотези регламентирани в чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Съдийската колегия проведе предварително атестиране на и.ф. председателя на Районен съд – Първомай, периодично атестиране на трима  съдии от Окръжен съд – Пловдив, Районен съд – Перник и Районен съд – Сливен. По предложение от административния ръководител след атестиране статут на несменяемост получи един съдия от Районен съд – Луковит. Петима съдии от СРС, Административен съд – Кърджали, Районен съд – Хасково, Районен съд - Сандански и Районен съд - Добрич бяха повишени на място в по-горен ранг, по предложение от административните им ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд