Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи две конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища и определи чрез жребий състава им

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, определи на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, две конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища. Броят на конкурсните комисии е определен с оглед броя на постъпилите заявления за участие в конкурса на общо 675 кандидати и с цел осигуряване на своевременно приключване на писмения и устните изпити с участниците. Писменият изпит ще се проведе на 14.04.2018 г., а устните изпити ще бъдат насрочени след проверка на писмените работи.

Съдийската колегия одобри списъци на хабилитираните преподаватели и на магистратите от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии. Съдиите от гражданските и наказателни колегии на окръжните съдилища са предложени от общите събрания на съдилищата и отговарят на условията на чл. 183, ал-. 5 от ЗСВ – да са придобили статут на несменяемост и през последните 5 години да не им е било налагано наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от ЗСВ с влязло в сила решение.

Чрез жребий бе определен поименния състав на конкурсните комисии, както следва:

Първа комисия – младши съдии:

- Бонка Янкова, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съдия в Окръжен съд – Търговище - наказателна колегия;

-Аглика Гавраилова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Русе, гражданска колегия;

- Юлия Бажлекова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Варна, гражданска колегия;

- Цезарина Йосифова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Плевен, наказателна колегия;

- проф. д.ю.н. Маргарита Чинова, редовен член, хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет  и

резервни членове:

- Деспина Георгиева, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съдия в Окръжен съд – Варна - наказателна колегия;

- Милена Петева-Георгиева, съдия в Окръжен съд – Хасково - наказателна колегия;

- проф. д.ю.н. Георги Иванов, редовен член, хабилитиран преподавател по гражданско право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Втора конкурсна комисия– младши съдии:

- Мариана Костова, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съдия във ВКС – гражданска колегия;

- Яна Димитрова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Варна наказателна колегия;

 - Ивета Парпулова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Пазарджик - наказателна колегия;

- Бисера Иванова, редовен член, съдия в Окръжен съд – Търговище - гражданска колегия;

- проф. д-р Григор Григоров, хабилитиран преподавател по гражданско право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и

резервни членове:

- Иванка Шкодрова, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съдия в Окръжен съд – Перник – наказателна колегия;

- Таня Орешарова-Банкова, съдия в СГС – гражданска колегия;

- проф. д-р Добринка Чанкова, хабилитиран преподавател по наказателно право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд