Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни Правилата за работата си като регламентира правомощията на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ във връзка с оптимизиране щатната численост на длъжностите за съдии

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за работата си по отношение правомощията на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ (КСКНСС). По предложение на Комисията беше направена редакция на чл. 22, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилата, според които КСКНСС може да отправя предложения до Съдийската колегия, след получаване на становище от КАК за разкриване на нови, трансформиране на свободни щатни длъжности и съкращаване на незаети длъжности за съдии, административни ръководители и заместници на административните ръководители. Промяната цели постигане на гъвкавост, бързина, оперативност и по-добра обоснованост в определени случаи, предвид особената компетентност на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд