Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ще се провеждат повече от веднъж годишно след приемане на годишен и шестмесечен анализ на съдилищата

28 февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение от м. декември 2016 г. и реши процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да се провеждат за текущата година след приемане на годишния и шестмесечен анализ на съдилищата, и прецизиране на възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната власт и по възможност в същия апелативен район. Процедурите по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ще се провеждат при единни критерии за цялата страна, като по изключение и при обоснована необходимост, процедурата може да се провежда при спазване на общите правила. Досега процедурите се провеждаха еднократно за текущата година и предхождаха обявяването на конкурсите за свободните длъжности за съответните нива.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд