Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС оттегли свое решениe за допустимостта на кандидата - участник в изборната процедура за председател на Районен съд – Златоград и възложи на КПА да извърши нова проверка по реда на чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ

28февруари 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, оттегли на основание чл. 156, ал. 1 от АПК, решението си по протокол № 42/17.10.2017 г., т. 1, във връзка с решение № 3/30.01.2018 г. по конституционно дело № 9/2017 г. на Конституционния съд на Република България относно тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията. Преписката бе върната на Комисията по атестирането и конкурсите за извършване на нова проверка по реда на чл. 194а, ал. 2, изр. 2-ро от ЗСВ за произнасяне по допустимостта на кандидата-участник в процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Златоград.

Съдийската колегия задължи процесуалните представители на ВСС да предоставят на Върховния административен съд решението на колегията по административно дело № 125888/2017 г., за прекратяване на производството.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд