Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители. Извършени бяха корекции по бюджетите на Районен съд – Червен бряг,Окръжен съд – Враца, Районен съд – Нови пазар и Районен съд – Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, за изготвяне на документи за провеждане на обществена поръчка във връзка с неотложен ремонт и за издръжка.

Средствата са за сметка на наличностите от предходни години и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт.

Пленумът на ВСС прие за сведение информация относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие за участие в централизирания фонд СБКО и даде съгласие за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за централизирания фонд за 2018 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители. Отказ за участие в създаването на централизирания фонд СБКО за 2018 г. са направили ВКС, Районен съд – Свищов и Районна прокуратура – Мездра. Към 16.02.2018 г. протокол от проведено общо събрание не са представили Софийски апелативен съд и Софийски районен съд, в резултат на което не са включени  при определяне размерът на отчисленията за централизирания фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд