Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2018 година

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди поименно разпределение на разходите по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2018 година, в рамките на утвърдения бюджет. Общият размер на разходите за 2018 г. е 19 115 158 лв., в т.ч. нови ангажименти за 2018 г. – 7 000 000 лв. и ангажименти от предходни години 12 115 158 лв.

Поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт за 2018 г.  е изготвен въз основа на постъпили обосновани искания от административните ръководител на съдилищата и прокуратурите, придружени с документация. Новите обекти в Инвестиционната програма на ВСС са: основен ремонт и преустройство на съдебната сградата на бул. Драган Цанков № 4; реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово; проектиране, основен ремонт и преустройство на част от сграда на бул. „Александър Стамболийски“ № 82 за нуждите на специализираните органи на съдебната власт; проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна; проектиране на преустройство на сгради за нуждите на ПРБ, находящи се на ул. „Монтевидео и ул. „Народно хоро“; монтиране на асансьорна уредба за осигуряване на достъпна среда в сградата на Районен съд – Гоце Делчев; основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград; ремонти в Съдебната палата – гр. Добрич; сградите на Районен съд – Нови пазар и Административен съд - Пловдив; сградата на ИВСС и Административен съд – София-град; упражняване на строителен надзор при строеж на пристройка на Съдебна палата - гр. Ямбол. Предвидени са средства за съвместно финансиране с Община Омуртаг за реконструкция на покрив на сградата, в която се помещава районния съд.

През настоящата година ще продължат строителните работи, ремонти и преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата в гр. София; Съдебната палата – гр. Елена,  районен съд – Нова Загора, Окръжен съд – Пазарджик, сградата на СпНС на ул. Черковна; съдебна палата – гр. Бяла; Окръжен съд – Шумен, Районен съд – Варна.

С решение от днес, представляващият Висшия съдебен съвет бе упълномощен да подпише договор с областния управител на Област Благоевград за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост за нуждите на Административен съд – Благоевград, за срок от две години.

Пленумът на ВСС упълномощи административния ръководител-председател на Районен съд – Карлово да представлява ВСС като подава и получава документи пред съответните държавни и общински институции и експлоатационни дружества, необходими за извършване на строително-ремонтни дейности в имота, предоставен за ползване и представляващ втори етаж от сградата на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“. Текущият ремонт е с цел привеждане на помещенията за нуждите на съдебната власт и осигуряване на съдебни зали за нормалното функциониране на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд