Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщената информация по изпълнение на мерките от Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от м. януари 2017 г.

1 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщената информация по изпълнение на мерките от Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка от м. януари 2017 г. Обобщената информация ще бъде изпратена на Министерство на правосъдието.

Висшият съдебен съвет предоставя информация за седем мерки, една от които е изпълнена, а другите в процес на изпълнение.

Изпълнена е Мярка 24.2, като всички органи на съдебната власт са свързани с ядрото на ЕИСПП в режим изпращане на информация към него и получаване на справки от него.

По отношение на Мярка 25 предвиждаща анализ на необходимостта от преразглеждане на предвидения процент външни назначения в съдебната власт към 20.02.2018 г. няма допълнителна относима информация. ЗИД на ЗСВ е публикуван на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

В процес на изпълнение е Мярка 29 предвиждаща образуване на дисциплинарни производства от страна на ВСС при наличието на данни за извършване на дисциплинарни нарушения, по предложение на органите на съдебната власт по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ. Отчетено е, че от началото на 2017 г. до края на месец февруари 2018 г. във ВСС са образувани 11 дисциплинарни производства срещу прокурори с твърдения за случаи на неетично или друго поведение, несъвместимо със службата на магистрата. Две от производствата са обединени в едно общо. Четири от производствата са приключили с решение на Прокурорската колегия за налагане на дисциплинарно наказание, едно производство е спряно поради наличие на досъдебно производство за същото деяние, а останалите пет са на етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение и събиране на доказателства.

В процес на изпълнение е Мярка 36.2, според която в годишния доклад за дейността на ВСС трябва да се съдържа информация за размера на събраните суми по постановени наказания конфискация, глоба, както и на събраните суми по присъдени в полза на прокуратурата и съда разноски по наказателни дела. В справката е уточнено, че годишният доклад за дейността на ВСС за 2017 г. следва да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание в срок до 31 май 2018 г.

В изпълнение на Мярка 38.3 „Образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания при доказани случаи на дисциплинарни нарушения от страна на съдии, прокурори и следователи и своевременно публично оповестяване за окончателния резултат от действията по сигналите и предложенията, по предложение на ОСВ по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ“ е посочено, че към края на м. февруари 2018 г. във ВСС са образувани три дисциплинарни производства срещу прокурори по предложение на ИВСС след извършена проверка за извършени нарушения по чл. 175к ЗСВ. Производствата понастоящем са висящи.

Към 20.02.2018 г. няма нова информация за изпълнението на Мярка 39, която касае образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания при доказани случаи на неспазване на законоустановените срокове за излагане на мотивите, по предложение на ОСВ по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ. През 2017 г. по тази мярка във ВСС са образувани пет дисциплинарни производства срещу съдии, които са на етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение и събиране на доказателства.

През 2017 г. с решение на съдийската колегия са приключени три дисциплинарни производства с такъв предмет, образувани през предходни периоди. Наложено е наказание освобождаване от длъжност по едно дисциплинарно производство, в което е установено дисциплинарно нарушение, изразяващо се в системно неспазване на сроковете за предаване на мотивите към постановени присъди. През същия период е наложено наказание забележка по друго дисциплинарно производство, а едно дисциплинарно производство е приключено с решение за липса на виновно поведение на магистрата и неналагане на наказание.

В отговор на Мярка 40 „Изготвяне на предложения за законодателни промени, засягащи разследвания срещу председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, съответстващи на действащата конституционна уредба“, с решение на пленума на ВСС на 12.10.2017 г. са определени четирима представители на ВСС за участие в работна група на Министерство на правосъдието за изготвяне на предложения за законодателни промени засягащи разследвания срещу административните ръководители на ВКС,  ВАС и ПРБ.

В хода на дебата членовете на ВСС коментираха необходимостта от преразглеждане на мерките по Пътната карта, тъй като част от тях се дублират, други са несъотносими с функциите и правомощията на ВСС след последните конституционни и законодателни промени, а някои са в противоречие с изводи и констатации от анализи  на Службата за подкрепа на структурната реформа на ЕК.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд