Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС измени свои решения по протокол № 6/21.02.2018 г., т. 11.1, в частта на свободните длъжности „прокурор“ в СП и т. 12.1, в частта на свободните длъжности „следовател“ в СлО в СП

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС измени свое решение по протокол № 6/21.02.2018 г., т. 11.1, в частта на свободните длъжности, като (текстът „6 (шест) свободни длъжности „прокурор“ да се чете: „14 (четиринадесет) свободни длъжности „прокурор“) след изменението на конкурс за повишаване в СП и се обявят 14 (четиринадесет) свободни длъжности „прокурор“.

Прокурорската колегия на ВСС измени свое решение по протокол № 6/21.02.2018 г., т. 12.1, в частта на свободните длъжности, като (текстът „12 (дванадесет) свободни длъжности „следовател“ да се чете: „17 (седемнадесет) свободни длъжности „следовател“) след изменението на конкурс за повишаване в СлО в СП и се обявят 17 (четиринадесет) свободни длъжности „следовател“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд