Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди вътрешно компенсирани промени по бюджетите на Върховния касационен съд, Апелативен съд – София и Софийски районен съд, и промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС взе решение да утвърди вътрешна компенсаторна промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както и да утвърди и корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на ВКС за 2018 г., в рамките на бюджета на съда за 2018 г.

Пленумът на ВСС, по т. 8, в съответствие с чл. 37 от ПМС № 33/28.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., дава съгласие за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2018 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители.

Пленумът на ВСС, по т. 9, прие за сведение информацията относно получените протоколи от проведени общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази от участие в централизирания фонд СБКО и дава съгласие Апелативен съд – София и Софийски районен съд да бъдат включени в създадения с решение на Пленума централизиран фонд СБКО.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд