Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост

15 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, по предложение на Комисия „Управление на собствеността“, прие решение с което да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с кмета на община Омуртаг, за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, а именно помещения, представляващи самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд