Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

16  март 2018 година

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Уведомяват се всички участници по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в определените аудитории на СУ „Св. Климент Охридски“ са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за първоначално назначаване“ – „2018“ – „Районна прокуратура“.

Писменият изпит ще се проведе на 31 март 2018 г. (събота) от 09:00 ч. в сградата на Софийския университет, Централен корпус, Северно крило, Аудитория 272 етаж 3.

Реда и условията за провеждане на писмения изпит са регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.).

Съгласно Наредбата, в изпитните зали НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явилите се на изпита следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин непозволяващ ползването й.

Организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства.

Пропускателният режим се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието.

Уведомяват се всички кандидати, че влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява само откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено. Достъпът на участниците до залите ще бъде възможен след 7:45 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд