Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Наташа Даскалова за и.ф. председател на Районен съд – Велинград. Колегията прие решението ѝ по протокол № 45/07.11.2017 г. да се прилага занапред по отношение на овакантените длъжности за административни ръководители

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди реда за определяне на изпълняващите функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка със свое решение по протокол № 45/07.11.2017 г. С него е прието принципно решение в хипотезата на изтекъл мандат на административен ръководител, предсрочно прекратяване на мандата му или на отстраняване на административен ръководител, Колегията да действа по начина, указан в чл. 168, ал. 7, изречение трето от ЗСВ, като за изпълняващ функциите на административен ръководител до избора на нов Съдийската колегия определя един от неговите заместници, а при липса на заместник - съдия, определен по старшинство. За случаите, когато в съответния орган на съдебна власт няма нито един съдия, предложението за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител се прави от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебна власт, или от член на Съдийската колегия.

След проведено гласуване с 8 гласа „за“ бе прието решението на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г. да се прилага занапред по отношение на овакантените длъжности за административни ръководители в съответствие с чл. 13 от АПК, според който „административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му“. Решението бе взето след дебат по повод предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за определяне на изпълняващи функциите административни ръководители в Административен съд – Бургас, Районен съд – Велинград и Районен съд – Лом, в съответствие с посоченото решение. След проведено самостоятелно гласуване по всяко от предложенията Съдийската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ Наташа Иванова Даскалова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велинград, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Колегията освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 поради подадена оставка, Веселин Ангелов Петричев от заеманата длъжност изпълняващ функциите председател на съда. Той бе преназначен, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с параграф 205, ал. 1 от ПЗР ЗСВ, на длъжност съдия в районния съд.

Съдийската колегия не прие решения по предложенията за освобождаване на настоящите и определяне на други съдии изпълняващите функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Бургас и Районен съд – Лом.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд