Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри двама съдии с отличие „личен почетен знак първа степен - златен” и ги освободи от заеманата длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст

20 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Цветанка Тодорова Михова – съдия в Апелативен съд Пловдив и Емил Николов Райковски – съдия в Окръжен съд – Плевен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдиите са поощрени по предложения от административните им ръководители  във връзка с предстоящото им освобождаване от заеманите длъжности, поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдия Цветанка Михова има над 38 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода 1980 г. – 1990 г. е съдия в Районен съд – Пазарджик, а от 11.12.1991 г. до 03.05.1998 г. е съдия в Окръжен съд – Пазарджик. От 04.05.1998 г. и към настоящия момент е съдия в Апелативен съд – Пловдив, като в периода 2009 г. – 2014 г. е изпълнявала длъжността заместник-председател.

За постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните си задължения, с решение на ВСС по протокол № 25/18.06.2014 г. е поощрена с отличие „служебна благодарност и грамота“.

Съдия Емил Райковски има над 40 години юридически стаж в съдебната власт. Бил е прокурор и заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч в периода 1979 г. – 1982 г. В периода от 1982 г. до 2014 г. е съдия във Военен съд – Плевен, като е заемал длъжностите заместник-председател и председател. От месец април 2014 г. е съдия в Окръжен съд – Плевен.

Съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ освободи Цветанка Михова - съдия в Апелативен съд Пловдив и Емил Райковски – съдия в Окръжен съд – Плевен от заеманите длъжности, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд