Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие проект на указания относно попълване на данните в служебна бележка - Образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., за целите на конкурсите за повишаване и преместване в органите на съдебната власт

20 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие проект на указания относно попълване на данните в служебна бележка - Образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., за целите на конкурсите за повишаване и преместване в органите на съдебната власт. Служебната бележка се издава от органите на съдебната власт и удостоверява общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата магистратска длъжност и стажът в съответната система на органите на съдебната власт. Проектът на указанията ще бъде внесен в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 22.03.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Съдийската колегия прие, че общият юридически стаж на основание чл. 164 от ЗСВ включва целият юридически стаж на кандидата, включително придобитият извън органите на съдебната власт, в. т.ч. стажът като съдебен кандидат, в случаите когато се зачита за юридически стаж по смисъла на ЗСВ /чл. 164, ал. 10 и § 18 от ПЗР на ЗСВ/, стажант – съдия, стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжност „дознател“ /§ 116 от ПЗР на ЗСВ/, стажът като курсист на кандидатите за младши магистрати на 9-месечно обучение в НИП /чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ/, стажът като съдия изпълнител, съдия по вписванията, прокурорски/съдебен помощник, главен инспектор, инспектор или експерт с юридическо образование в ИВСС /чл. 52 от ЗСВ/, изборен член на ВСС /чл. 28, ал. 1 от ЗСВ), като изброяването не е изчерпателно предвид разпоредбата на чл. 164 от ЗСВ.

Прослужено време на заеманата длъжност, на основание чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, включва прослуженото време на заеманата магистратска длъжност съответно: като съдия, или прокурор или следовател в съответния орган на съдебната власт, където магистратът е назначен (към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник).

Стажът в съответната система на органите на съдебната власт, на основание чл. 191а, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ  включва целият магистратски стаж в съответната на обявената конкурсна длъжност система и за която се кандидатства.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд