Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама съдии и повиши на място в по-горен ранг трима

20 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Велина Светлозарова Пейчинова–Ташева и Виолета Иванова Йовчева – съдии в Софийски градски съд съдия, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им.

На днешното заседание Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодора Начева Петкова и Димитър Христофоров Кирилов – съдии в Районен съд – Плевен и Мила Йорданова Колева – съдия в Окръжен съд – Варна, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението. Без уважение бе оставено предложението от административния ръководител на Окръжен съд – Варна за повишаване на място в по-горен ранг на Атанас Василев Славов – съдия в окръжния съд. С решение на ВСС по протокол № 36/30.07.2014 г. на съдия Славов е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, което е влязло в сила и не е отчетено при проведеното му атестиране, с решение на Съдийската колегия по протокол № 20/18.12016 г., тъй като същото е със статистически отчетен период до 01.03.2013 г. Към настоящия момент не е налице последващо атестиране, което да опровергае наложеното наказание и да послужи за актуална преценка на притежаваните от съдия Славов професионални качества.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд