Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в Апелативна специализирана прокуратура и Районна прокуратура – Сливница

21 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители в Апелативна специализирана прокуратура и Районна прокуратура – Сливница. Двете длъжности са свободни към датата на обявяване на изборната процедура. В едномесечен срок от датата на обявяване на свободните длъжност в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, ведно с изискуемите документи.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 8/14.03.2018 г., на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ (поради подадена оставка) Даниела Попова е освободена от заеманата длъжност административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура и е върната на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

За Районна прокуратура – Сливница в периода м. февруари 2017 г. – м. февруари 2018 г. са открити три процедури за избор на административен ръководител, като по нито една от тях не са постъпили кандидатури. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд